Present Situation of Academy and Business Report
* Number of members: 5464
Certified dentists: 147
Certified technicians /hygienists: 63
Directors (2017,2018)
President:
Yoichiro Nara
Vice- president:
Masanori, Fujisawa, Toshizumi Hino, Kotaro Saiki, Kyoko Yamaba
Immediate Past-president
Shuhei Miyauchi
Executive directors:
Masayuki Otsuki, Tomoyuki Tsubaki, Tomonori Waki, Morio Ochi, Eiko Nakamura, Tetsuya Saito, Atsufumi Manabe, Kazumichi Wakabayashi, Koichi Shinkai, Takashi Nakamura, Masayoshi Fukushima, Futoshi Komine, Kazuyo Yamamoto, Toru Sato, Morioki Fujitani, Masashi Miyazaki, Akira Senda
Directors:
Hirokazu Arita, Akiko Ishikawa, Yoshikazu Ishikawa, Kaoru Ohmori, Masayuki Kagawa Tadahiko Kajita, Tadashi Katayama, Jun Kaneko, Sakae Kuwabara, Ryuichi Kondo, Isao Saito, Takashi Saito, Mari Sakai, Tsunehiko Takada, Noriko Takei, Jun Takebe, Jyoji Tanaka, Kenji Tsubota, Teruo Toko, Masahiro Naito, Kana Nagase, Chiori Hashiba, Mikako Hayashi, Kouzo Fukamizu, Akinobu Furuya, Mutsuyo Hoshino, Miyoko Matse, Hideo Matsumura, Takashi Miyazaki, Yoshihiko Mutobe, Mai Yamaguchi, Yoshio Yamaguchi, Masao Yamazaki, Masahiro Yoshiyama, Keigo Watanabe
Auditors:
Hironobu Sato, Kazuhiko Suese

Affairs of Academy
General affairs: Masayuki Otsuki
Financial affairs: Tomoyuki Tsubaki

February 1st, 2015
Task of committees